Om oss

Det er et eget styre for bedehuset som har hovedansvar for driften av bedehuset.

Bedehuset rommer stor aktivitet, med mange medarbeidere som gjør en flott tjeneste. Det er samlinger for både barn, ungdom vokse. 

Vi deler søndagsskolen sin visjon: Vi vil gi Jesus til barna! 
Vi ønsker at alle som kommer på bedehuset vårt skal vokse i kjennskap til Jesus.  Tro på ham, bli utrustet og følge Ham!

Som det heter i barnesangen som Ole Bjørn Reinsertsen har skrevet: Her er det plass for alle!

Bedehusstyret

Tom Gallatin, leder, epost: tom@gallatin.no. tlf. 48287900
Odd Terje Helle, nestleder
Per Øistein Rogstad, sekretær
Sissel Selseng Lindefjeld, kasserer
Gerd Kvinlog, styremedlem
Jenny Alsvik, varamedlem

Forbønnstjeneste

Under følger utdrag fra et skriv utarbeidet våren 2010 på oppfordring fra bedehusstyret. Skrivet er også tilgjengelig under nedlastinger & skal i tillegg henge på bedehusets informasjonstavle

 

Bønn for syke
Sykdom er noe som vi alle må forholde oss til. Det er et resultat av at vi hører til en fallen slekt. Sykdom og død kom som resultat av at det første mennesket, Adam, var ulydig mot Gud. Jesus har ordnet opp med denne saken en gang for alltid ved å dø i vårt sted. For oss som tar imot Hans store redning kan vi se fram til oppstandelsens dag, da vi skal bli lik Ham, den oppstandne Jesus. Da skal ikke sykdom eller død være mer!
Gud vil at vi skal komme til Ham med våre sykdommer. Vi kan be selv om helbredelse i vårt personlige bønneliv. Eller vi kan be sammen om dette der to eller tre er samlet i Herrens navn. I Jakobsbrev 5, 14 har vi i tillegg en konkret oppfordring til å benytte oss av vårt kristne broderskap til å be for syke og salve med olje i Herrens navn.
Har du en sykdom som du selv ønsker vi skal legge fram for Herren i felleskap, så kan du ta kontakt med oss selv, eller gjennom andre, slik at vi kan sørge for at det blir gjort i tråd med dette løfterike Bibelvers.
Å be i Herrens navn over noen innebær at vi ber om Herrens vilje, og at det skal føre til at Jesus får æren. Dette er et sterkt løfte! Det betyr også at vi ikke prøver å skjule våre overtredelser for Gud, men bekjenner våre synder for Ham og vår neste. Dette ser vi tydelig i sammenhengen dette verset står i.
«Troens bønn» som blir beskrevet i det følgende verset har stor kraft. I likhet med å be «i Herrens navn» så handler det om å be i tråd med Guds kjærlige ønsker for deg som et Guds barn. Det trenger ikke bety at du blir frisk, fordi troen heldigvis ikke handler om din vilje, men om lydighet til Guds vilje.
Hvorfor bry deg med dette, hvis Gud allerede vet best for deg? Jo, Gud vil at du skal ha kontakt med Ham. Han vil du skal snakke med Ham. Han vil du skal åpne deg for Ham og be om renselse i ditt liv for dine synder som henger fast til deg. Han vil du skal ha din tro rettet mot Ham og det som står i Hans Ord. Han vil føre deg inn i en åndelig felleskap med Ham! Han vil at ditt liv skal bære åndelig frukt. Alt dette vil Gud fordi du er hans barn og han elsker deg!
Hvorfor salve med olje? Jo, det er Han som sier dette. Olje er et bilde på Den Hellige Ånd – talsmannen som Jesus lovte skulle komme i plassen for Ham. Oljen har ingen egenskaper i seg selv som kunne tilsi at vi blir hjulpet av den, men Den Hellige Ånd, som Jesus selv, er Gud den allmektige. Det er «troens bønn» som skal hjelpe den syke. Det er ikke oss, men Gud som hjelper. Vi tror at spesielle løfter er knyttet til denne handlingen, og ønsker å være tro mot Guds Ord og befalinger.
«Menighetens eldste» trenger ikke nødvendigvis være de i vårt bedehus som er valgt til det, nemlig forsamlingsrådet, men vi stiller oss alle villige til å være med og be for syke etter denne forordningen. For tida består rådet av fire menn, Tønnes Th. Kvinlaug, Tom Gallatin, Terje Kvinlog, og Odd Terje Helle.
Vær frimodig og be om hjelp. Vi er alle sammen her for å tjene hverandre. Ingenting er umulig for Gud.
Hilsen,
Forsamlingsrådet for Kvinlog Bedehus våren 2010
Praktisk informasjon

Den som har bedt om forbønn kan bestemme om vi skal møtes på bedehuset, hos seg selv, eller annen plass.

Taushetsplikten gjelder for forsamlingsrådets medlemmer.

Vi leser noen vers fra Jakob 5 som omhandler bønn og salving for syke.

Vedkommende får anledning til å fortelle om sin situasjon i den utstrekning det er naturlig.

Handlingen foregår i rolige og verdige former uten press på at man må be høyt selv.

Hilsen,
Forsamlingsrådet for Kvinlog Bedehus våren 2010